نمایشگاه بین المللی پوشاک تبریزدر تاریخ 13 لغایت 16 آذر ماه 1397 در محل نمایشگاه بین المللی تبریز برگزار میگردد

Iran - آذربایجان شرقی - تبریز - تبریز – محل دائمی نمایشگاه بین المللی تبریز - نمایشگاه بین المللی تبریز