فایل های نمایشگاه

درباره نمایشگاه   / Exhibition Introduction درباره نمایشگاه Exhibition Introduction

فرم مشارکت در نمایشگاه   / To sponsorship, fill the form and send to ardestani@sabtnama.com جهت اسپانسرینگ در نمایشگاه فرم را تکمیل نموده و به دبیرخانه شماره 2 ارسال نمایید. To sponsorship, fill the form and send to ardestani@sabtnama.com

پوستر نمایشگاه  

گزارش پس از نمایشگاه اولین دوره 1395