شانزدهمین نمایشگاه بین المللی دام و طیور و دامپزشکی در شهر اصفهان در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی اصفهان در تاریخ 11 تا 14 بهمن ماه از ساعت 16 لغایت 22 در حال برگزاری است.

پیش بینی میشود که از این نمایشگاه استقبال خوبی به عمل آید و مخاطبان بسیاری را به خود جذب کند

برگزار کننده این نمایشگاه که تا به امروز توانسته است اعتماد جامعه را به خود جلب کند در کارنامه خود نمایشگاه های دیگری برگزار کرده استکه مستوانید در این لينک لیستی از این نمایشگاه ها را ببنید.

Iran - اصفهان - اصفهان - پل تاریخی شهرستان،محل برگزاری نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان - نمایشگاه بین المللی استان اصفهان