.

Iran - اصفهان - اصفهان - پل تاریخی شهرستان،محل برگزاری نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان - نمایشگاه بین المللی استان اصفهان

غرفه داران نمایشگاه

شرکت نمایشگاهی اصفهان 

گروه tvp 

فدک پارت 

توسعه منابع انرژی توان (صبا باطری) 

اتحاد طلایی آسیا