همایش ملی صنعت نمایشگاهی

ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻟﺰوم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﯾﻬﺎي اﻗﺘﺼﺎدي داﺧﻠﯽ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺻﺎدرات ﻣﺤﻮر دوﻟﺖ  ، ﻣﺤﺘﺮم و ﻧﻘﺶ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮ ﻧﻔﺘﯽ و ﺗﺠﺎرت ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﺸﻮر ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت اﯾﺮان ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺨﺼﺼﯽ در ﺟﻬﺖ ﺗﺴﺮﯾﻊ در روﻧﺪ رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ و ﺗﺠﻤﯿﻊ و ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي ﭘﺘﺎﺳﯿﻞﻫﺎي ﻣﻠﯽ اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻬﻢ و ﺑﻤﻨﻈﻮر ﻫﻢاﻓﺰاﯾﯽ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ  را در ﺗﺎرﯾﺦ ﭼﻬﺎردﻫﻢ ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه  « ﺑﺮﮔﺰاري" اوﻟﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﻠﯽ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺳﺎل ﺟﺎري در ﺳﺎﻟﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻫﺎي ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس )ﻣﺤﻞ داﺋﻤﯽ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﻬﺎي ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﻬﺮان( ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﺪﯾﺮان ارﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺨﺶ ﻫﺎي دوﻟﺘﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. در اﯾﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺿﻤﻦ ﺑﯿﺎن ﻇﺮﻓﯿﺘﻬﺎي ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ و ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺗﻤﺎﻣﯽ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎي دوﻟﺘﯽ و ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ داﺧﻠﯽ ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اراﺋﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎي ﺗﺴﺮﯾﻊ در روﻧﺪ رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ اﻗﺪام ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ. 

 اﻫﺪاف و ﻣﺤﻮرﻫﺎي ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ: 

1) ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ 

 - ﻧﻘﺶ ﺣﺎﮐﻤﯿﺘﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت اﯾﺮان در ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ 

- ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﺎزوي اﺟﺮاﯾﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت اﯾﺮان

- ﺟﺎﯾﮕﺎه وﯾﮋه ﺗﺸﮑﻞ ﻫﺎ در رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ

2)محور ها

 ﺗﺤﻮل ﻣﺮاﮐﺰ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﺎ رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي اﺳﺘﺎﻧﺪارد

 ﺗﻮﺳﻌﻪ و روﻧﻖ اﻗﺘﺼﺎدي _ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ

ﺗﺪوﯾﻦ ﺗﻘﻮﯾﻢ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﮐﺸﻮري 

 

Iran - تهران - تهران - اتوبان چمران - سالن همایش خلیج فارس -محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران

غرفه داران نمایشگاه

گروه بین المللی توسعه تجارت تهران دیدار  Iran/تهران/تهران

تلفن: 02122603283
ایمیل: Didargrp
سایت: Www.didargroup.com