برگزار کننده


مدیریت رویداد و نمایشگاه رونق

  تلفن: 051-37642330-31
ایمیل: ronaghexpo@gmail.com
دریافت فایل کتاب نمایشگاه

نمایشگاه نهاده های کشاورزی تهران 98

8064 نفر بازدید کننده، 31 شرکت کننده (غرفه دار)

1 لغایت 4 بهمن 1398

ایران / تهران / بوستان گفتگو