نمایشگاه صنعت ساختمان و انبوه سازان در تاریخ 24 لغایت 27 بهمن در شهر قزووین در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی قزوین از ساعت 3 الی 9 شب برگزار خواهد شد.

Iran - قزوین - قزوین - آزاد راه تهران قزوین جنب دانشگاه بین المللی امام خمینی - نمایشگاه بین المللی قزوین