Iran - مازندران - قایم شهر - ایران - قائمشهر - محل دائمی نمایشگاه های بین الملی استان مازندران – قائمشهر – جنب پل تلار - نمایشگاه بین المللی قائمشهر