سیزدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان و سیستم های گرمایشی و سرمایشی 7 آذر لغایت 10 آذر از ساعت 16 الی 22 در مکان برگزاری نمایشگاه های قم برگزار خواهد شد.

پیش بینی میشود که از این نمایشگاه استقبال خوبی به عمل آید.

Iran - قم - قم - نمایشگاه بین المللی قم در شهر قم خیابان 15 خرداد - نمایشگاه بین المللی قم