همزمان با روز ابو علی سینا و روز پزشک برگزار می شود با حضور مدیران تجهیزات پزشکی ایران و برگزاری سمپوزیوم ها و کار گاه ها ی تخصصی پزشکی و دندانپزشکی

Iran - همدان - همدان - همدان میدان عاشورا محل دائمی نمایشگاه بین المللی همدان - نمایشگاه بین المللی همدان

غرفه داران نمایشگاه

yegi  Iran/تهران/تهران

جی هگمتان صبا