نمایشگاه صنعت ساختمان اصفهان 96 بیستمین دوره، در تاریخ 27 الی 30 مهر ماه 96 برگزار می شود. هزینه مشارکت: تلفن:031-32614613

Iran - اصفهان - اصفهان - پل تاریخی شهرستان،محل برگزاری نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان - نمایشگاه بین المللی استان اصفهان