نمایشگاه صنعت ساختمان اصفهان 96 بیستمین دوره، در تاریخ 27 الی 30 مهر ماه 96 برگزار می شود. هزینه مشارکت: تلفن:031-32614613

Iran - تهران - تهران - اصفهان، پل شهرستان، محل دایمی نمایشگاه های بین المللی اصفهان - نمایشگاه بین المللی اصفهان