نمایشگاه مبلمان شهری اصفهان 97 نهمین دوره

نمایشگاه مبلمان شهری اصفهان 97 نهمین دوره، در تاریخ 7 الی 10 شهریور ماه 97 برگزار می شود. 

Iran - اصفهان - اصفهان - پل تاریخی شهرستان،محل برگزاری نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان - نمایشگاه بین المللی استان اصفهان

برگزار کننده


شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان

  تلفن: 03132603006
فکس: 03132602006
ایمیل: info@isfahanfair.com
دریافت فایل کتاب نمایشگاه