اولین نمایشگاه تولید و فناوری محصولات غذایی سالم در محل نمایشگاه بین المللی استان اصفهان و از تاریخ 96/07/19 الی 96/07/22 در حال برگزاریست. هدف از برگزاری این نمایشگاه ارتقای سطح تولیدات و فناوری های مرتبط با صنایع غذایی در جامعه است. پیش بینی می شود بازدیدکنندگان بسیاری در این نمایشگاه شرکت داشته باشند.
برگزار کننده این نمایشگاهکه برگزاری نمایشگاههای زیادی در کارنامه خود دارد توانسته اعتماد خوبی در جامعه به خود جلب کند. موضوع اصلی این نمایشگاه صنایع غذایی است که تجربه نمایشگاههای دیگر در این زمینه نشان از استقبال خوب جامعه از این دست نمایشگاهها دارد. 

 

Iran - اصفهان - اصفهان - پل تاریخی شهرستان،محل برگزاری نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان - نمایشگاه بین المللی استان اصفهان