هشتمین نمایشگاه تجهیزات و فناوری های نوین صنایع حفاظتی، امنیتی، پلیسی، ایمنی، آتش نشانی و HSE در تاریخ 21 آبان لغایت 24 آبان در شهر اصفهان در محل دائمی برگزاری نمایشگاه های بین المللی اصفهان در حال برگزاری است.

Iran - اصفهان - اصفهان - پل تاریخی شهرستان،محل برگزاری نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان - نمایشگاه بین المللی استان اصفهان