نمایشگاه تخصصی جامع صنایع غذایی (فرآوری ،بسته بندی ،محصوالت و خدمات وابسته) اصفهان در تاریخ 24 لغایت 27 بهمن ماه 1397 در محل نمایشگاه بین المللی اصفهان برگزار می گردد

Iran - اصفهان - اصفهان - پل تاریخی شهرستان،محل برگزاری نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان - نمایشگاه بین المللی استان اصفهان