بیست و سومین نمایشگاه بین المللی کامپیوتر و اتوماسیون اداری مخابرات در محل نمایشگاه بین المللی استان اصفهان  و در تاریخ 96/08/30 الی 96/09/4 در حال برگزاریست. هدف از برگزاری این نمایشگاه ارتقای خدمات کامپیوتری و سیتم مخابرات است. پیش بینی می شود بازدیدکنندگان بسیاری همچون دوره های قبل در این نمایشگاه شرکت داشته باشند.
برگزار کننده این نمایشگاه که برگزاری نمایشگاههای زیادی در کارنامه خود دارد توانسته اعتماد خوبی در جامعه به خود جلب کند.
موضوع اصلی این نمایشگاه مخابرات است که تجربه نمایشگاههای دیگر در این زمینه نشان از استقبال خوب جامعه از این دست نمایشگاهها دارد.

Iran - اصفهان - اصفهان - پل تاریخی شهرستان،محل برگزاری نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان - نمایشگاه بین المللی استان اصفهان