این نمایشگاه برگزار نمیشود 

چهاردهمین نمایشگاه بین المللی مسکن، انبوه سازان و فرصت های سرمایه گذاری در شهر مشهد در اول آذر ماه الی چهارم آذر در محل نمایشگاه بین المللی مشهد در حال برگزاری است. پیش بینی میشود که که این نمایشگاه بازدیدکنندگان زیادی را به خود جلب کند.

برگزار کننده این نمایشگاه تا به امروز توانسته است اعتماد جامعه را به خوبی خود جلب کند و نمایشگاه های بسیاری را در کارنامه خود دارد.در این لینک میتواننید لیست نمایشگاه هایی که این برگزار کننده برگزار کرده است را ببینید.

Iran - خراسان رضوی - مشهد - مشهد – انتهای بلوار وکیل آباد – بلوار نمایشگاه-محل دائمی نمایشگاه بین المللی مشهد - نمایشگاه بین المللی مشهد