این نمایشگاه برگزار نمیشود 

چهاردهمین نمایشگاه بین المللی مسکن، انبوه سازان و فرصت های سرمایه گذاری در شهر مشهد در اول آذر ماه الی چهارم آذر در محل نمایشگاه بین المللی مشهد در حال برگزاری است. پیش بینی میشود که که این نمایشگاه بازدیدکنندگان زیادی را به خود جلب کند.

برگزار کننده این نمایشگاه تا به امروز توانسته است اعتماد جامعه را به خوبی خود جلب کند و نمایشگاه های بسیاری را در کارنامه خود دارد.در این لینک میتواننید لیست نمایشگاه هایی که این برگزار کننده برگزار کرده است را ببینید.

Iran - خراسان رضوی - مشهد - انتهای بلوار وکیل آباد – بلوار نمایشگاه - نمایشگاه بین المللی مشهد

برگزار کننده


مدیریت پروژه های نمایشگاهی مدیریت پروژه های نمایشگاهی

  تلفن: 36158 – 051
ایمیل: info@epma.ir
دریافت فایل کتاب نمایشگاه