دهمین نمایشگاه فرش دستبافت در مشهد در تاریخ نهم آذرماه تا دوازدهم آذر ماه درشهر مشهد در محل برگزاری دائمی نمایشگاه های مشهد در حال برگزاری است.

هدف از این نمایشگاه نمایش صنعت فرش دست بافت ایران است و پیش بینی میشود که بازدیدکنندگان زیادی را به خود جلب کند.برگزار کننده این نمایشگاه که تا به امروز توانسته است اعتماد جامعه را به خود جلب کند در کارنامه خود نمایشگاه های موفق زیادی دارد که میتوانید لیست این نمایشگاه هارا در لينک زیر ببنید.

Iran - خراسان رضوی - مشهد - مشهد – انتهای بلوار وکیل آباد – بلوار نمایشگاه-محل دائمی نمایشگاه بین المللی مشهد - نمایشگاه بین المللی مشهد