اولین نمایشگاه بین المللی خانه و مدرن در شهر مشهد در تاریخ 28 آذرماه لغایت 1 دی ماه در مکان داعمی نمایشگاه بین المللی برگزار خواهد شد.

پیش بینی میشود که از این نمایشگاه استقبال خوبی صورت بگیرد و مخاطبان زیادی را به خود جذب کنند.

Iran - خراسان رضوی - مشهد - مشهد – انتهای بلوار وکیل آباد – بلوار نمایشگاه-محل دائمی نمایشگاه بین المللی مشهد - نمایشگاه بین المللی مشهد