اولین نمایشگاه بین المللی خانه و مدرن در شهر مشهد در تاریخ 28 آذرماه لغایت 1 دی ماه در مکان داعمی نمایشگاه بین المللی برگزار خواهد شد.

پیش بینی میشود که از این نمایشگاه استقبال خوبی صورت بگیرد و مخاطبان زیادی را به خود جذب کنند.

Iran - خراسان رضوی - مشهد - انتهای بلوار وکیل آباد – بلوار نمایشگاه - نمایشگاه بین المللی مشهد

غرفه داران نمایشگاه

بتا  Iran/تهران/تهران

بتا  Iran/تهران/تهران

شرکت ساختمانی و تولیدی یزد گنبد  Iran/یزد/یزد

تلفن: 03536268899
سایت: http://www.yazdgonbad.com

یزد بسپار  Iran/یزد/یزد

تلفن: 035-35279200
سایت: www.yazdbaspar.com

تکوین بتون شرق  Iran/خراسان رضوی/مشهد