پانزدهمین نمایشگاه بین المللی پزشکی، دندان پزشکی، تجهیزات و صنایع وابسته در تاریخ سوم اسفند ماه لغایت ششم اسفند ماه در شهر مشهد در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی شهر مشهد برگزار خواهد شد.

در این رخداد جمع کثیری از شرکت های داخلی و خارجی حضور دارند.و پیش بینی میشود که استقبال خوبی از این نمایشگاه به عمل آید و مخاطبان زیادی را به خود جذب میکند.

برگزار کنده این نمایشگاه تا به امروز توانسته است اعتماد جامعه را به خوبی به خودت جذب کند.و در کارنامه خود نمایشگاه های دیگری هم دارد که در این لینکمیتوانید لیستی از این نمایشگاه ها را مشاهده کنید.

Iran - خراسان رضوی - مشهد - انتهای بلوار وکیل آباد – بلوار نمایشگاه - نمایشگاه بین المللی مشهد