نمایشگاه کتاب بوشهردر تاریخ 10 لغایت 15 بهمن  ماه 1397 در محل نمایشگاه بین المللی بوشهر  برگزار میگردد

Iran - بوشهر - بوشهر - کیلومتر 4 جاده بوشهر -برازجان- جنب منطقه ویژه اقتصادی - نمایشگاه بین المللی بوشهر

برگزار کننده


نمایشگاه های بین المللی استان بوشهر نمایشگاه های بین المللی استان بوشهر

  تلفن: 07733453345-9
فکس: 07733453360
ایمیل: info@bushehr-fair.com
دریافت فایل کتاب نمایشگاه