نمایشگاه شیلات، آبزیان، صیادی، تجهیزات و صنایع وابسته بوشهر 98 _21 الی 24 آبان ماه

Iran - بوشهر - بوشهر - کیلومتر 4 جاده بوشهر -برازجان- جنب منطقه ویژه اقتصادی - نمایشگاه بین المللی بوشهر

برگزار کننده


نمایشگاه های بین المللی استان بوشهر نمایشگاه های بین المللی استان بوشهر

  تلفن: 07733453345-9
فکس: 07733453360
ایمیل: info@bushehr-fair.com
دریافت فایل کتاب نمایشگاه