نمایشگاه شیلات، آبزیان، صیادی، تجهیزات و صنایع وابسته بوشهر 98 _21 الی 24 آبان ماه

Iran - بوشهر - بوشهر - کیلومتر 4 جاده بوشهر -برازجان- جنب منطقه ویژه اقتصادی - نمایشگاه بین المللی بوشهر