نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی مشهد 98 بیستمین دوره _27 الی 30 آذر ماه

 

محل برگزاری:

نمایشگاه بین المللی مشهد


آدرس:

 انتهای بلوار وکیل آباد

Iran - خراسان رضوی - مشهد - انتهای بلوار وکیل آباد – بلوار نمایشگاه - نمایشگاه بین المللی مشهد

غرفه داران نمایشگاه

شرکت اطمينان هدف توس  Iran/تهران/تهران

تلفن: 09305400375

کرانک  Iran/تهران/تهران

تلفن: 09155112266

Bitcoin rаte is growing. Manage tо invеst. Gеt рassive inсome of $ 3,500 рer weеk: http://afor.kadoshfoods.com/f4ba2  Iran/تهران/تهران

Sо genеriеren Siе еin pаssivеs Einkommеn von 19665 EUR рro Мonаt: http://ej.backyardtwenty.com/22512  Iran/تهران/تهران

Bеаutiful women fоr sех in your tоwn UK: https://cav.ac/j1AFP9  Iran/تهران/تهران

برگزار کننده


شرکت برساز رویداد پارس

  تلفن: 051-31519000/021-41074000
فکس: 021-88301806
ایمیل: Cpanel@eventsportal.ir
دریافت فایل کتاب نمایشگاه

نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی مشهد 97

0 نفر بازدید کننده، 0 شرکت کننده (غرفه دار)

3 لغایت 6 شهریور 1397

ایران / خراسان رضوی / نمایشگاه بین المللی مشهد