برگزار کننده


یکتا سنگ

  تلفن: 08643324025
فکس: 08643323501
ایمیل: info@iranstoneexpo.com
دریافت فایل کتاب نمایشگاه

دوازدهمین نمایشگاه بین المللی سنگ ایران 98

6019 نفر بازدید کننده، 63 شرکت کننده (غرفه دار)

16 لغایت 19 مهر 1398

ایران / مرکزی / سایت دائمی نمایشگاه محلات نیمور