نمایشگاه بین المللی صنعت ،معدن، فلزات مشهد 97

نمایشگاه بین المللی صنعت ،معدن، فلزات مشهد در تاریخ 25 لغایت 28 مرداد ماه 1397 در محل نمایشگاه بیت المللی مشهد برگزار می گردد.

Iran - خراسان رضوی - مشهد - انتهای بلوار وکیل آباد – بلوار نمایشگاه - نمایشگاه بین المللی مشهد