نمایشگاه پژوهش و نوآوری اصفهان در تاریخ 29 آذر لغایت 1 دی ماه 1397 در محل نمایشگاه بین المللی اصفهان  برگزار میگردد

 

Iran - اصفهان - اصفهان - پل تاریخی شهرستان،محل برگزاری نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان - نمایشگاه بین المللی استان اصفهان