نمایشگاه های استان قزوین با موضوع صوتی و تصویری، دوربین در اسفند ماه