نمایشگاه های استان گلستان با موضوع اتوماسیون و خط تولید در مرداد ماه