نمایشگاه های استان هرمزگان با موضوع لباس، پوشاک در شهریور ماه