نمایشگاه های استان هرمزگان با موضوع آرایشی، بهداشتی و تندرستی در شهریور ماه