نمایشگاه های استان هرمزگان با موضوع فرهنگی در شهریور ماه