نمایشگاه های استان هرمزگان با موضوع الکترونیک و مهندسی برق در شهریور ماه