نمایشگاه های استان هرمزگان با موضوع املاک در شهریور ماه