نمایشگاه های استان هرمزگان با موضوع گل و گیاه در شهریور ماه