نمایشگاه های استان هرمزگان با موضوع بهداشتی و سلولزی در شهریور ماه