نمایشگاه های استان هرمزگان با موضوع آزمایشگاه و تجهیزات آزمایشگاهی در اردیبهشت ماه