نمایشگاه های استان هرمزگان با موضوع چرم در شهریور ماه