نمایشگاه های استان هرمزگان با موضوع نانو در شهریور ماه