نمایشگاه های استان هرمزگان با موضوع حیوانات خانگی و باغ وحش در شهریور ماه