نمایشگاه های استان هرمزگان با موضوع ریلی در شهریور ماه