نمایشگاه های استان هرمزگان با موضوع پژوهشی و فناوری در شهریور ماه