نمایشگاه های استان هرمزگان با موضوع حمل و نقل (زمینی، ریلی، دریایی، هوایی) در شهریور ماه