نمایشگاه های استان هرمزگان با موضوع سیم و کارت، مفتول در اردیبهشت ماه