نمایشگاه های استان تهران با موضوع لباس، پوشاک در مهر ماه