نمایشگاه های استان تهران با موضوع آرایشی، بهداشتی و تندرستی در تیر ماه