نمایشگاه های استان البرز با موضوع تاسیسات، سیستم های گرمایشی و سرمایشی در مهر ماه