نمایشگاه های استان آذربایجان شرقی با موضوع بازی و سرگرمی در خرداد ماه