نمایشگاه های استان آذربایجان شرقی با موضوع دریایی و دریانوردی در شهریور ماه