نمایشگاه های استان آذربایجان شرقی با موضوع سیم و کارت، مفتول