نمایشگاه های استان اصفهان با موضوع شیلات و آبزیان در خرداد ماه